کور شدن لیلا بلوکات به خاطر ابتلا به کرونا / روزها خیلی سخت می گذرد + صوت