جشن اجنه ها  در دستشویی خانه فوتبالیست سرشناس ایرانی / هم تیمی اش فرار کرد + فیلم
جواد کاظمیان خاطره جالبی از شنیدن صدای جن در امارات گفت.